ஸ்ரீ ஆபதுத்தாரணர் மாலை இசை வடிவம் 1-6

1

2.

3.

4.

5.

6.

NkYk;